Hội Đúc Luyện Kim

GIẢI PHÁP: GIẢM KHÍ THẢI NHÀ KÍNH GÓP PHẦN CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU BẰNG: CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ ĐỐT LÒ ÁP LỰC “ KHÔNG KHÓI ” SỬ DỤNG: DẦU ĂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG (chất thải thông thường) ĐỐT CẢ DẦU DO & NHỚT THẢI (chất thải nguy hại)